- خیاو آنلاین - http://khiavonline.ir -

ناعدالتی در افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و آموزش و پرورش

براساس بخشنامه وزارت کشور شهرستان اردبیل از این مزایا برخوردار ولی کارکنان و معلمان مشگین شهر بی بهره از این مزایا شدند